Vitajte, tu máte na jednom mieste všetky základné unitárne i slovenské colné predpisy. 

Už nemusíte prácne prehľadávať internet, či stránky Európskej komisie, priame odkazy vždy nájdete tu pravidelne aktualizované. 

 
 

 Colné predpisy (základné)

Colné predpisy Unitárne (Európska únia) Colné predpisy EÚ od C&D Services

Zmena v číslovaní predpisov Európskej únie účinné od 1.1.2015 

Harmonizácia číslovania právnych predpisov EÚ

 
 

Colný kódex Únie (účinný od 1.5.2016)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z  9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

 

Vykonávacie predpisy k Colnému kódexu Únie (účinné od 1.5.2016)

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

 

Konsolidované znenie k 1.5.2016 

Korigendum 2015/2446 z 13.4.2017 

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

Korigendum 2016/341 z 13.4.2017

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/651 z 5. apríla 2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/698 z 8. apríla 2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kombinovaná nomenklatúra a colný sadzobník 

Colný sadzobník 2019
 
 
Colný sadzobník 2018
 
 

Colný sadzobník 2017

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1821, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku účinné od 1.1.2017 

 

Korelačná tabuľka kombinovanej nomenklatúry 2016 - 2017

 

Colný sadzobník 2016

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1754, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku  účinné od 1.1.2016 

 

Zmeny v kombinovanej nomenklatúre od 1.1.2016

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1638 zo 6. septembra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmena znenia poznámky 2 k podkapitole 1509 a 1510, účinná od  1.1.2017

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/533 z 31. marca 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - v časti kapitoly 22 sa dopĺňa doplnková poznámka 13

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/534 z 31. marca 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - v kapitole 4 sa dopĺňa poznámka 3 a 4

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1047 z 28. júna 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) Ā. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - nové písemno G v oddiele II a zníáženie colných sadzieb podľa prílohy a Rozhodnutia Rady (EÚ) 2016/971  

 

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1047 z 28. júna 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

 

Základné nariadenie ku kombinovanej nomenklatúre

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - konsolidovaná verzia k 1.1.2000

 

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre EÚ 2015 (2015/C 076/01), publikované v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku,  (4.3.2015 SK Úradný vestník Európskej únie C 076).

 

Colný kódex Spoločenstva (do 30.4.2016)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z  12. októbra 1992 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva - konsolidovaná verzia k 1.1.2014

 

Vykonávacie nariadenie k colnému kódexu Spoločenstva (do 30.4.2016)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 , ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva - konsolidovaná verzia k 8.12.2015

 

Systém oslobodenia od cla v Spoločenstve (účinné do 30.4.2016)

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla - konsolidovaná verzia k 30.12.2009 (do 30.4.2016)

 

Geonomenklatúra krajín 

 

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1106/2012
z 27. novembra 2012,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území

 

Colné predpisy národné (Slovenská republika) Colné prepdpisy SR od C&D Services

Právne predpisy platné po 1.5.2016 
 

Colný zákon č. 199/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konsolidované znenie novelizovaného colného zákona (účinný od 1.1.2018)

 

Novela colného zákona č. 272/2017 Z.z. účinná od 1.1.2018 - uverejnené v zbierke zákonov

 

Novela Colného zákona č. 360/2015 Z.z. účinná od 1.5.2016 - uverejnené v zbierke zákonov 

 

Colný zákon č. 199/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konsolidované znenie novelizovaného colného zákona (účinný od 1.5.2016)

 

Vyhláška MF SR č. 161/2016 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinná od 1.5.2016

 

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov - účinná od 1.1.2018

 

Právne predpisy platné do 30.4.2016

 Colný zákon č. 199/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konsolidované aktuálne znenie (do 30.4.2016)

 

Vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niketoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z.- konsolidované aktuálne znenie (do 29.2.2016)

 

Novela Vyhlášky MF SR 419/2006 Z.z. účinná od 1.5.2016 - schválené znenie NR SR (účinné do 30.4.2016)

 

Zákon č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších zmien a doplnení - konsolidované aktuálne znenie