Základné unitárne a slovenské colné predpisy  

Základné unitárne a slovenské colné predpisy

Už nemusíte prácne prehľadávať internet, či stránky Európskej komisie, priame odkazy vždy nájdete tu pravidelne aktualizované. 

Colné predpisy Európskej únia Colné predpisy EÚ od C&D Services

 

Zmena v číslovaní predpisov Európskej únie účinné od 1.1.2015 

Harmonizácia číslovania právnych predpisov EÚ

 
 

Colný kódex Únie (konsolidované znenie z 12.12.2022)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z  9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

 

Delegované nariadenie k Colnému kódexu Únie (konsolidované znenie z 1.1.2022)

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

 

Vykonávacie nariadenie k Colnému kódexu Únie (konsolidované znenie z 22.12.2022)

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

 
 

Pracovný program Európskej komisie k zavedeniu elektornických colných systémov - posledná aktuálna úprava

 
 
 
 

Kombinovaná nomenklatúra a colný sadzobník 

 
Colný sadzobník 2023
 
 
Colný sadzobník 2022
 

Základné nariadenie ku kombinovanej nomenklatúre

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku 

- konsolidované znenie a k 3.10.2020

 

Aktuálne vysvetlivky k colnému sadzobníku 2019 

VYSVETLIVKY KU KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRE EURÓPSKEJ ÚNIE (2019/C 0/01) Publikované v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku 

 

VYSVETLIVKY KU KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRE EURÓPSKEJ ÚNIE - 1. zmena zo 4.1.2019

VYSVETLIVKY KU KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRE EURÓPSKEJ ÚNIE - 2. zmena z 8.5.2019

 

 

Colný kódex Spoločenstva (do 30.4.2016)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z  12. októbra 1992 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva - konsolidovaná verzia k 1.1.2014

 

Vykonávacie nariadenie k colnému kódexu Spoločenstva (do 30.4.2016)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 , ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva - konsolidované znenie k 8.12.2015

 

Systém oslobodenia od cla v Spoločenstve

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla - konsolidovaná verzia k 30.12.2009 

 

Geonomenklatúra krajín 

 
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1106/2012
z 27. novembra 2012,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky.

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík - pozri čl. 7 ods. 1 písm. d) vzhľadom k vydaniu VNK 2020/1470 o nomenklatúre krajín a území

 

Colné predpisy národné (Slovenská republika) Colné prepdpisy SR od C&D Services

 

Právne predpisy platné po 1.5.2016 

 

 Colný zákon č. 199/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  - rekonštruované znenie k 1.12.2019 

 

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov - rekonštruované znenie k 22.3.2019

 

Právne predpisy platné do 30.4.2016

 Colný zákon č. 199/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konsolidované aktuálne znenie (do 30.4.2016)

 

Vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niketoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z.- konsolidované aktuálne znenie (do 29.2.2016)

 

Novela Vyhlášky MF SR 419/2006 Z.z. účinná od 1.5.2016 - schválené znenie NR SR (účinné do 30.4.2016)

 

Zákon č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších zmien a doplnení - konsolidované aktuálne znenie