BREXIT a postupy po 1.1.2021

Viac o Brexite od C&D Services

S účinnosťou od 1.1.2021 územie Veľkej Británie už nie je súčasťou colného územia EÚ, okrem Severného Írska, ktoré na základe tzv. Severoírskeho protokolu zostane súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva, avšak na jeho území sa budú uplatňovať pravidlá vnútorného trhu EÚ a Colný kódex Únie. Na colné účely zostáva Severné Írsko súčasťou colného územia EÚ. Po 1.1.2021 bude používať medzinárodný Alfa ISO kód pre colné vyhlásenia a štatistiku XI, kód XU nie je pre colné vyhlásenia povolený. Spojené kráľovstvo bude používať kód GB (okrem Severného Írska).
 

Všetky obchodné subjekty, ktoré dovážajú tovar do Spojeného kráľovstva ako aj do Európskej únie zo Spojeného kráľovstva sa budú musieť pripraviť od januára 2021 na plnenie základných colných formalít. V Spojenom kráľovstve bol zavedený tzv. zjednodušený prechodný postup, v rámci ktorého  budú mať hospodárske subjekty až šesť mesiacov na podanie vyhlásenia britskej finančnej a colnej správe (HMRC), takéto uľahčenie však je podmienené splnením kritérií.

 

Spojené kráľovstvo pristúpilo k Dohovoru o Spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru, na základe ktorých bude s EÚ vykonávať po skončení prechodného obdobia spoločný tranzitný režim, ktorý je postavený na pravidlách, ktoré platia i pre Unijný tranzitný režim. V praxi to znamená, že UK sa v zmysle znenia oboch dohovorov stávajú stranou EZVO na ich účely a sprievodný dokument T1 môžu otvoriť obe strany už na svojom colnom území, aby uľahčili plnenie colných formalít na hraničných colných úradoch pri prestupe hranice.  
 

Podľa uzatvorenej dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK je clo zakázané, tzn. že žiadny tovar nebude ani oboma zmluvnými stranami zaťažovaný clom. Podmienkou je preukázanie, že ide o tovar s pôvodom s druhej zmluvnej strany. Na tento účel sa budú využívať vyhlásenia dodávateľa o pôvode tovaru na účely preferenčného zaobchádzania. Clo na dovážaný tovar bude nutné platiť hneď od prvého dňa, ale platby bude možné odložiť až do podania colného vyhlásenia. Obchodníci tak budú mať priestor prispôsobiť sa novým požiadavkám. Počas šiestich mesiacov sa u žiadneho tovaru nebude vyžadovať bezpečnostné vyhlásenia. Obchodníci však musí zvážiť niektoré ďalšie postupy, tzn. platba DPH pri dovoze. Pri preclievaní na Slovensku toto nebudú musieť osobitne subjekty riešiť, nakoľko správcom dane pri dovoze sú colné úrady a DPH je súčasťou platby colného dlhu.
 

Obchodníci prepravujúci do Veľkej Británie tovar podliehajúci kontrolám v súvislosti s obchodnými opatreniami, ako sú napríklad tabak, či  a chemické látky alebo nebezpečný tovar a podobne, budú povinní vyplniť pri vstupe na britské územie úplné colné vyhlásenie v súlade s požiadavkami na tovar dovážaný do Veľkej Británie z ostatných krajín.
 

Všetci obchodníci dovážajúci živé zvieratá a rastlinné produkty budú musieť od začiatku podávať predbežné oznámenie a mať zdravotnú dokumentáciu (veterinárne alebo rastlinolekárske osvedčenie). Predbežné oznámenie bude potrebné aj v prípade dovozu vysoko rizikových živočíšnych vedľajších produktov. Dokladové kontroly budú bez priamej kontroly tovaru a fyzické kontroly vysoko rizikového tovaru budú prebiehať na mieste určenia alebo v iných schválených priestoroch.
 

Predbežné oznámenie a príslušná zdravotná dokumentácia (veterinárne a rastlinolekárske osvedčenia) bude vyžadovaná u všetkých živočíšnych produktov, ako sú napr. mäso, krmivá pre zvieratá, med, mlieko alebo vaječné výrobky, a pri všetkých regulovaných rastlinných výrobkov a rastlín.
 

Obchodníci prepravujúci tovar budú musieť v čase dovozu podať úplné colné vyhlásenie a zaplatiť colný dlh. Budú zavedené úplné bezpečnostné vyhlásenia a u veterinárneho a fytosanitárneho tovaru vzrastie počet fyzických kontrol a odoberania vzoriek a to už pri vstupe v rámci britskej hraničnej kontroly, kde budú kontrolované zvieratá, rastliny a výrobky z nich. Súčasne obe strany budú mať vybudované karanténne priestory pre zadržané zvieratá a výrobky priamo na vstupných hraničných priechodoch.
 

Britské colné kvóty sa budú uplatňovať na všetok tovar dovážaný do Veľkej Británie od 1.1.2021, ak nebude uplatnená výnimka. Opatrenia, ktoré dnes bola oznámená, sa netýkajú tretích krajín mimo EÚ. U obchodu medzi Veľkou Britániou a tretími krajinami mimo EÚ a EHS budú pokračovať úplnej kontroly dovážaného tovaru.
 

Vyššie uvedené sa týka obchodu medzi Britániou a EÚ. Tento postup sa nebude uplatňovať pri obchode medzi Severným Írskom a Írskom, alebo Severným Írskom a Veľkou Britániou.

 

Čo od Vás požadujú, ak pýtajú ENS alebo PBN číslo? 

Vyhlásenie o bezpečnosti a ochrane (ENS)
Ako prepravca tovaru ste zo zákona povinní zabezpečiť, aby sa írskym colným úradom predložilo elektronické colné vyhlásenie o bezpečnosti a ochrane (SaS). Toto je potrebné predložiť pred odletom z GB. Toto vyhlásenie sa nazýva Vstupné súhrnné vyhlásenie (ENS).

Ak prepravujete tovar pomocou služby RoRo (sprevádzanej), považujete sa za dopravcu. Preto musíte zabezpečiť, aby bola predložená ENS.

Informácie o SaS sú vyžadované pre všetok tovar v tranzitnom vyhlásení. Na predloženie vyhlásenia musíte použiť colný softvérový balík. Prípadne môže colné vyhlásenie sprostredkovať colný deklarant v mieste vstupu do GB/IR. 

Ak prepravujete tovar pomocou trajektovej služby RoRo (bez sprievodu), za prepravcu sa považuje prevádzkovateľ trajektovej služby. Prevádzkovateľ je zo zákona povinný zabezpečiť odoslanie ENS pre všetok nesprevádzaný tovar na palube. Toto môžu dokončiť ďalšie strany v dodávateľskom reťazci.

Oznámenie pred nalodením (PBN)
Ak prepravujete tovar z GB do Írska trajektovou dopravou RoRo (sprevádzanou / nesprevádzanou), musí byť Írskemu colnému úradu predložené PBN. Toto oznámenie je potrebné podať skôr, ako tovar opustí GB.

Dopravca je zodpovedný za zabezpečenie predloženia PBN na základe informácií poskytnutých dovozcom. Avšak PBN môže vytvoriť ktokoľvek v dodávateľskom reťazci, ktorý má požadované informácie. Na jedno vozidlo by sa mal vytvoriť iba jeden PBN bez ohľadu na počet zásielok vo vozidle.

Do Spojeného kráľovstva na ID kartu len do 30.septembra 2021

Do Spojeného kráľovstva môžete vstúpiť buď s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom vydaným krajinou EHP alebo Švajčiarskom, ktoré by mali byť platné po celú dobu pobytu.
Od 1. októbra 2021 nebudete môcť na vstup do Veľkej Británie použiť občiansky preukaz EHP alebo Švajčiarska, pokiaľ:

  • ste usadený alebo máte povolený pobyt alebo pôvod v krajinách EÚ
  • pochádzate z krajín EÚ a máte povolenie k pobytu  
  • dochádzate za prácou cez hranice
  • návšteva za účelom zdravotnej starostlivosti S2
  • ste poskytovateľ služieb zo Švajčiarska

Okrem toho si dôkladne skontrolujte, či potrebujete vízum na príchod do Spojeného kráľovstva po 1. januári 2021.

 

Ako uplatniť colné predpisy pri preferenčnom zaobchádzaní v obchode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Vyhlásenie o bezpečnosti a ochrane (ENS)
Ako prepravca tovaru ste zo zákona povinní zabezpečiť, aby sa írskym colným úradom predložilo elektronické colné vyhlásenie o bezpečnosti a ochrane (S a S). Toto je potrebné predložiť pred odletom z GB. Toto vyhlásenie sa nazýva Vstupné súhrnné vyhlásenie (ENS).
 
Ak prepravujete tovar pomocou služby RoRo (sprevádzanej), považujete sa za dopravcu. Preto musíte zabezpečiť, aby bola predložená ENS.
 
Informácie o S a S sú vyžadované pre všetok tovar v tranzitnom vyhlásení. Na predloženie vyhlásenia musíte použiť colný softvérový balík. Prípadne môže colné vyhlásenie sprostredkovať colný deklarant. Viac informácií nájdete v príručke obchodníka Import Control System (ICS).
 
Ak prepravujete tovar pomocou trajektovej služby RoRo (bez sprievodu), za prepravcu sa považuje prevádzkovateľ trajektovej služby. Prevádzkovateľ je zo zákona povinný zabezpečiť odoslanie ENS pre všetok nesprevádzaný tovar na palube. Toto môžu dokončiť ďalšie strany v dodávateľskom reťazci.
 
Oznámenie pred nalodením (PBN)
Ak prepravujete tovar z GB do Írska trajektovou dopravou RoRo (sprevádzaný alebo bez sprievodu), musí byť Írske colné úrady predložené PBN. Toto oznámenie je potrebné podať skôr, ako tovar opustí GB.
 
Dopravca je zodpovedný za zabezpečenie predloženia PBN na základe informácií poskytnutých dovozcom. Avšak PBN môže vytvoriť ktokoľvek v dodávateľskom reťazci, ktorý má požadované informácie. Na jedno vozidlo by sa mal vytvoriť iba jeden PBN bez ohľadu na počet zásielok vo vozidle.

 

Požiadajte o účet na odloženie platby cla pri dovoze do Spojeného kráľovstva

 

Ako sa pripraviť na skončenie prechodného obdobia

 

Otázky a odpovede o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie 31. januára 2020

 

Oznámenia o pripravenosti na zmeny, ktoré nastavnú od 1.1.2021 (100 oznámení zainteresovaných strán)

 

Overte si pripravenosť Vašu na BREXIT - pri DOVOZE tovaru do Spojeného kráľovstva (Čo musím urobiť - bod za bodom)

 

Overte si pripravenosť Vašu na BREXIT - pri VÝVOZE tovaru zo Spojeného kráľovstva (Čo musím urobiť - bod za bodom)

 

Colné sadzby v Spojenom kráľovstve - United Kingdom Global tariff (UKGT) 

 

Overenie colných sadzibe platných na dovoz tovaru do Spojeného kráľovstva

 

Kontrolný zoznam pripravenosti na BREXIT - pre spoločnosti obchodujúce a podnikajce so Spojeným kráľovstvom