AEO bezpečnostné požiadavky pri preprave tovaru

AEO bezpečnostné požiadavky pri preprave tovaru

Medzinárodný logistický reťazec predstavuje ucelený súbor procesov od samotnej výroby tovaru cez  spracovanie, balenie, vybavenie potrebnou obchodnou dokumentáciou, splnenie colných formalít, cez prepravu obykle viacerými druhmi dopravy, až po samotné dodanie tovaru príjemcovi v krajine určenia so sídlom mimo colného územia Európskej únie.  

Ide o súbor prostriedkov z oblasti zhraničného obchodu, ktoré v rámci logistického reťazca predstavujú zložité operácie, časovo, procesne i finančne veľmi náročné, ktoré navzájom na seba bezprostredne nadväzujú. Niekedy sú všetci zúčastnení operátori známi a spolupracujú na báze dlhodobých zmluvných vzťahov. Inokedy sa subjekty menia, prípadne tvoria skupinu, ktorá spolupracuje za účelom zaslania jedinej zásielky.  

Bezpečnostná deklarácia partnerov

Používa sa pri uzatváraní nových zmlúv a kontraktov s inými obchodnými partnermi. Účelom je splnenie podmienok pre udelenie štatútu schválený hospodársky subjekt.  Cieľom je zvýšenie bezpečnosti logistického reťazca. Použitím bezpečnostnej deklarácie sú bezpečnostné požiadavky zahrnuté do zmluvnej úpravy vzťahov. Vzor bezpečnostná deklarácia.

 

Sedembodová kontrola kontajnerov a vozidiel

Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany sa uplatňuje tzv. sedembodová bezpečnostná kontrola v súlade s príručkou pre bezpečnostnú sedembodovú kontrolu námorných kontajnerov.

Účelom vykonanej sedembodovej vnútornej a vonkajšej kontroly podľa ISO o námorných kontajneroch je overenie fyzickej integrity pred ich naložením. Každý subjekt zdokumentuje výsledky kontroly kontajnera a uvedie ich do prepravných záznamov. Kontajnery, ktoré nesplnia kritériá sedembodovej kontroly odmietnu. Podrobný opis výkonu sedembodovej kontroly nájdete v samotnej príručke.

 

Ďalším významnou pomôckou pri identifikovaní závad námorných kontajnerov je referenčná príručka závad námorných kontajnerov.

Každé opatrenie by malo byť prijaté s cieľom zabezpečiť vykonanie riadnej kontroly. Z toho dôvodu je potrebné použiť vlastné skúsenosti a úsudok pri kontrole námorných kontajnerov (ISO štandard) na určenie, či sú alebo nie sú vhodné k preprave. Podrobnejšie to opisujeme v už spomenutej príručke.

Výrobca

zaisťuje:

 • bezpečný a garantovaný výrobný postup pre svoje výrobky,
 • bezpečnú a garantovanú dodávku svojich produktov klientom.

Vývozca

zodpovedá za:

 • správnosť vývozného vyhlásenia a za jeho včasné predloženie, ak ho predkladá sám,
 • od 1.7.2009 za predloženie predbežného colného vyhlásenia,
 • uplatnenie formalít pri vývoze v súlade s colnými predpismi,
 • aplikácia obchodno-politických opatrení, vrátane vývozného cla, ak sa na tovar vzťahuje,
 • bezpečnostnú stránku chránenej dodávky tovaru dopravcovi, zasielateľovi alebo colnému deklarantovi.

Zasielateľ

zodpovedá za:

 • správne uplatnenie pravidiel pri plnení prepravných formalít,
 • v prípade potreby za bezpečnú a spoľahlivú prepravu tovaru,
 • podanie predbežného colného vyhlásenia, ak sa v súlade s colnými predpismi vyžaduje.

Správca skladu

zodpovedá za:

 • to, aby tovar nebol odňatý spod colného dohľadu počas colného uskladnenia a pri dočasnom uskladnení tovaru,
 • plnenie povinností v súlade s podmienkami colného režimu „colné uskladnenie“ a pri postavení „dočasne uskladneného tovaru“,
 • dodržiavanie podmienok povolenia na použitie colného režimu colné uskladnenie a pri postavení dočasného uskladnenia,
 • elimináciu zámeny alebo neoprávnenej manipulácie a neoprávnenému prístupu k tovaru.

Colný deklarant

zodpovedá za:

 • správne uplatňovanie colných predpisov v súlade s platnou legislatívou,
 • dodržiavanie špecifických pravidiel pre daný druh zastúpenia platných pre konkrétne colné režimy, postupy a procesy,
 • za správnosť colného alebo predbežného colného vyhlásenia, 
 • včasné predloženie colného vyhlásenia  colným orgánom  pri nepriamom zastúpení.

Dopravca

zodpovedá za:

 • bezpečnostne chránenú a bezpečnú prepravu tovaru,
 • zabránenie neoprávnenému prístupu k dopravným prostriedkom a prepravovanému tovaru,
 • zamedzenie úmyselnému poškodeniu dopravných prostriedkov a prepravovaného tovaru,
 • poskytnutie potrebnej dopravnej dokumentácie,
 • uplatňovanie formalít v súlade s colnými predpismi.

Dovozca

zodpovedá za:

 • určenie colného režimu prípadne colne schváleného použitia pre tovar predkladaný colným orgánom, ak nevyužíva  nepriame zastúpenie,
 • správnosť a včasnosť podania colného vyhlásenia, ak ho predkladá sám,
 • správne uplatňovanie pravidiel pri podávaní predbežných colných vyhlásení pri vstupe, 
 • uplatnenie dovozných colných formalít v súlade s colnými predpismi,
 • zaistenie bezpečného a chráneného prijatia tovaru,
 • zabránenie neoprávnenému prístupu k tovaru,
 • zamedzenie úmyselnému poškodeniu tovaru.