Kto môže žiadať o AEO

Logo AEO  Ochranná známka C&D Services

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov, P.O. BOX 47, 010 08 Žilina je autorizačný úrad v Slovenskej republike pre udelenie štatútu schválený hospodársky subjekt. Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 Colný kódex Únie, vymedzuje pojem "hospodársky subjekt"  ako osobu, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti podieľa na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy (čl. 5 bod 5). Spresňuje podmienky udelenia štatútu schválený hospodársky subjekt v čl. 38, 39. Na základe delegovaných právomocí komisia určila v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2015/2446 v znení neskorších zmien a doplnení v čl. 23 až 30 výhody a uľahčenia, ako i niektoré náležitosti pri podaní žiadosti a postupu colných orgánov pri jej vybavení. Uplatňovanie kritérií podľa čl. 39 Colného kódexu Únie je upravené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/2447 v čl. 24 až 35.   

 

  • Cieľ zavedenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu (z angl. Authorised Economic Operators) je zabezpečenie medzinárodného obchodu s ľahko rozpoznateľnou známkou kvality, 
  • Držiteľ statusu AEO je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca,  
  • Držiteľ statusu AEO plní krtériá na vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzickú bezpečnosť tovaru od výroby cez skladovanie po prepravu, vyhovujú bezpečnostným a/alebo colným požiadavkám
  • Okrem prestížneho postavenia má držiteľov ststusu AEO 0colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní, 
  • Osvedčenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné v celej Európskej únii, 
  • Na základe medzinárodných dohôd sa status AEO uznáva aj v tretích štátoch (napr. USA, Japonsko, Čína). Doba platnosti vydaného osvedčenia AEO je neobmedzená, colné orgány monitorujú, či držiteľ statusu AEO plní kritériá aj po získaní. 
 

Všeobecne "hospodársky subjekt“ teda nie je obmedzený iba na priamu účasť na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. To umožňuje využiť zastúpenie alebo sprostredkovanie činností cez služby "colného zástupcu". Napríklad výrobca, ktorý vyrába tovar na vývoz môže požiadať o AEO aj ak vývozné formality vykonáva iná osoba - colný zástupca. Žiadateľ o AEO musí mať pridelené registračné číslo EORI (overte si jeho pridelenie v EORI databáze).

Ak má dodávateľ  sídlo v EÚ a ide o dodanie tovaru vo voľnom obehu výrobcovi v EÚ, neplní kritériá. Colné orgány neprijmú žiadosť od tohto subjektu. To platí u prepravcu, ak prepravuje iba tovar vo voľnom obehu v rámci colného územia Únie. Taký subjekt môže požiadať o AEO typ S „Bezpečnosť a ochrana.“

Európska Komisia uverejňuje zoznam certifikovaných AEO na svojej web stránke v AEO databáze podľa členských krajín a typu AEO.

Komunikácia v rámci auditu

Žiadateľ sa primerane pred auditom pripraví. Vzájomná komunikácia medzi žiadateľom a colnými orgánmi je predpokladom úspechu. .

Kategorizácia hospodárskych subjektov pre malé a stredné podniky (MSP)

  1. Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) - zamestnávajú menej ako 250 osôb, ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
  2. Malý podnik v rámci MSP - zamestnáva menej ako 50 osôb, ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR.
  3. Mikropodnik v rámci MSP - zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR.

Malé a stredné podniky (MSP)

Článok 29 odsek 4 Vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu Únie hovorí: „Colné orgány pri preskúmavaní plnenia kritérií stanovených v čl. 39 kódexu náležite zohľadňujú osobitné charakteristiky hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov.“

Rozlišujú sa prostriedky dosiahnutia súladu. Tieto priamo súvisia s veľkosťou a komplexnosťou podnikania a druhu tovaru. Tieto osobitné charakteristiky colné orgány pri posudzovaní plnenia kritérií primerane zohľadnia. Je neprípustné klásť neprimerané nároky na žiadateľa s ohľadom na veľkosť a charakter jeho prevádzky a podmienok fungovania.

Vzájomné uznávanie AEO

V súčasnosti má EÚ dohody o vzájomnom uznávaní s Japonskom a USA.  AEO typ S / F majú výhody na vonkajšej hranici pri vývoze a dovoze do a z týchto krajín.

EÚ a Japonsko

Implementácia vzájomného uznávania AEO typ S medzi EÚ a Japonskom začala 24. mája 2011.

Vzájomné uznávanie v Japonsku

Kód na účely vzájomného uznania s Japonskom sa líši od čísla EORI spoločností v EÚ. Notifikovaný 12 znakový kód vydaný v EÚ pre AEO na účely vzájomného uznávania v elektronickom colnom vyhlásení sa uvedie  do odseku pre zahraničného dovozcu / vývozcu.

Vzájomné uznávanie v EÚ

14 miestny kód by mal byť zapísané do formulára vyhlásenia v odseku 44 JCD. TARIC kód "Y031"musí byť uvedený a svedčí o náklade, ktorý prichádza z alebo do danej krajiny, s ktorými EÚ uzavrela dohody o vzájomnom uznávaní.  

Pri dovoze do EÚ, TARIC kód "Y031" + 14 znakov kód japonských AEO.  

Je potrebné použiť v predbežnom colnom vyhlásení, prípadne do colného vyhlásenia, ak to vyhlásenie nahrádza predbežné colné vyhlásenie.

Pri vývoze z EÚ, TARIC kód "Y031" + 14 znakový kód japonských AEO.

Je potrebné použiť v colnom vyhlásení, prípadne ak nie je colné vyhlásenie, je nutné uviesť tieto údaje do výstupného predbežného colného vyhlásenia.

EÚ a USA

Dohoda o vzájomnom uznávaní sa vykonáva od 31.januára 2013. AEO typu S alebo F môžu získať výhody na hraniciach pri vstupe do USA. Subjekty C-TPAT budú zvýhodnené pri vstupe na vonkajšej hranici EÚ.

 

Vzájomné uznávanie sa realizuje na základe dohody s Nórskom, Švajčiarskom, Čínou. Rokovania s Kanadou, Novým Zélandom a Kórejskou republikou prebiehajú.

 

Príďte na odborné školenia pre Schválený hospodársky subjekt a dozviete sa oveľa viac. 

VEREJNE  PRÍSTUPNÁ FORMA  - odborné semináre  realizujeme v Trnave, v Bratislave alebo ON LINE.  
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
 
INTERNÁ FORMA - pre jednotlivcov i ucelené skupiny priamo u Vás vo firme. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.