AEO typy a výhody

AEO typ C - zjednodušené postupy

Povolenie schválený hospodársky subjekt – zjednodušené postupy sa vydáva akémukoľvek hospodárskemu subjektu so sídlom v Európskej únii, ktorý spĺňa kritériá dodržiavania colných predpisov. 

Držiteľ povolenia AEO typ C je oprávnený na využívanie výhod, ktoré mu colné orgány na základe získaného povolenia sú povinné poskytnúť:

 • jednoduchší prístup k zjednodušeným postupom v colnej oblasti (schválený príjemca, schválený odosielateľ, zápis do evidencie, schválený vývozca a pod.)
 • výhody v súvislosti so zabezpečením colného dlhu (tzn. použitie celkovej záruky, ale najmä zníženie záruky na 30%, 50%, 0%) pre všetky colné režimy
 • nižší počet fyzických kontrol zásielok s tovarom a kontrol dokladov (colných a sprievodných vzťahujúcich sa na colné a súvisiace predpisy 
 • oznámenie v prípade výberu na colnú kontrolu zameranú na colné a súvisiace predpisy (súlad ich plnenia s deklarovanými údajmi a hodnotami)
 • prioritné zaobchádzanie so zásielkami, ak sú vybrané ku kontrole (podmienka identifikácia držiteľa AEO podľa údajov v colných a sprievodných dokumentoch)
 • možnosť požiadať o konkrétne miesto pre vykonanie takejto kontroly
 • výlučne iba držiteľ osvedčenia AEO typ C bude môcť využívať tzv. centralizované colné konanie po ukončení prechodného obdobia tzn. po 31.12.2020.

       

        Okrem toho získanie povolenia AEO typ C predstavuje pre držiteľa: 

 • známku kvality pre obchodných partnerov v EÚ a mimo EÚ, konkurencieschopnosť (zvyšuje šancu získať zákazku pri účasti v tendroch a výberových konaniach)
 • dôkladnú revíziu a nastavenie logistického a bezpečnostného systému, efektívnejšie využitie zdrojov (sebapoznanie spoločnosti cez realizáciu colného auditu)
 • menej bezpečnostných incidentov, zníženie rizika porušenia colných predpisov (postavenie na báze partnerstva s colnými orgánmi)
 • zlepšenú komunikáciu a porozumenie činnosti hospodárskeho subjektu zo strany colných orgánov (informovanie o zmenách obojstranne)
 • dôveryhodnosť držiteľa povolenia AEO typ C pri colnom konaní (AEO typ C je spoľahlivý a preverený partner v oblasti colných postupov)

 

AEO typ S - bezpečnosť a ochrana

Povolenie schválený hospodársky subjekt – bezpečnosť a ochrana sa vydáva akémukoľvek hospodárskemu subjektu so sídlom v Európskej únii, ktorý spĺňa kritériá na dodržiavanie colných predpisov, riadne účtovné štandardy, finančnej solventnosti a dodržiava normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany. 

Držiteľ povolenia AEO typ S je oprávnený na využívanie výhod, ktoré mu colné orgány na základe získaného povolenia sú povinné poskytnúť:

 • nižší počet fyzických kontrol zásielok s tovarom a kontrol dokladov (colných a sprievodných) vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu
 • oznámenie v prípade výberu na fyzickú kontrolu tovaru zameranú na bezpečnosť a ochranu
 • prioritné zaobchádzanie so zásielkami, ak sú vybrané ku kontrole (podmienka identifikácia držiteľa AEO podľa údajov v colných a sprievodných dokumentoch)
 • možnosť požiadať o konkrétne miesto pre vykonanie takejto kontroly

      

        Okrem toho získanie povolenia AEO typ S predstavuje pre držiteľa:

 • známku kvality pre obchodných partnerov v EÚ a mimo EÚ, konkurencieschopnosť (zvyšuje šancu získať zákazku v tendroch a výberových konaniach)
 • dôkladnú revíziu a nastavenie logistického a bezpečnostného systému, efektívnejšie využitie zdrojov (sebapoznanie spoločnosti cez realizáciu colného auditu)
 • menej bezpečnostných incidentov, zníženie rizika porušenia colných predpisov (postavenie na báze partnerstva s colnými orgánmi)
 • zlepšenú komunikáciu a porozumenie činnosti hospodárskeho subjektu zo strany colných orgánov (informovanie o zmenách obojstranne)
 • dôveryhodnosť držiteľa povolenia AEO typ S pri colnom konaní (AEO typ S je spoľahlivý a preverený partner v oblasti bezpečnosti a ochrany)
 • akceptovanie povolení AEO typ S v krajinách mimo EÚ, s ktorými má EÚ podpísané vzájomné dohody o uznávaní (MRA) 
 
Colné orgány tieto výhody neposkytujú z praxe automaticky, pokiaľ nie je zodpovedne identifikovaný držiteľ AEO typ C/S pri začatí colného konania resp. v rámci analýzy rizika. Pokiaľ sa tak nestane odporúčame držiteľom povolenia AEO typ C/S si nárokovať poskytnutie príslušných výhod priamo na colnom úrade u colníkov, ktorí konajú voči držiteľovi AEO typ C/S v rámci úkonov vykonávaných v colnom konaní a žiadať o zjednanie nápravy bezodkladne, nakoľko po vykonaní úkonov sa k tomu neprihliada s tým, že nebolo možné identifikovať držiteľa povolenia AEO typ C/S, čo býva obvyklá argumentácia.   
 
Uvádzajte preto všetky údaje v príslušnom druhu a odseku colného vyhlásenia - číslo povolenia AEO typ C/S, aby ste si nespôsobovali zdržanie zásielok a nekomplikovali si priebeh colného konania počas prepravy tovaru až ku konečnému príjemcovi zásielky s tovarom. 
 

AEO typ F - zjednodušené postupy + bezpečnosť a ochrana

Obe povolenia uplatnené súčasne, združujú tiež výhody, ktoré sa vzťahujú na oba typy.