AEO Certifikácia

AEO Certifikácia od C&D Services

"Členské štáty môžu udeliť štatút AEO hospodárskym subjektom v súlade čl. 38 Colného kódexu Únie, pričom pre udelenie štatútu je potrebné plniť kritériá podľa čl. 39 Colného kódexu Únie. Pri type AEO typ S a AEO typ F sa vyžaduje plnenie kritérií bezpečnosti a ochrany." 

 

Štatút AEO udelený jedným členským štátom, je uznávaný ostatnými členskými štátmi Európskej únie. Okrem toho sa takéto schválenie oznamuje na základe uzatvorených zmlúv aj partnerom mimo Európskej únie. Ide o partnerov, ktorí realizujú obdobné bezpečnostné programy v rámci programu SAFE zo strany Svetovej colnej organizácie.

AEO certifikácia k typu C alebo F (C+S), umožňuje využívať zjednodušené postupy podľa colných predpisov. Colné orgány už samotného žiadateľa ktorý je držiteľom AEO certifikátu nepreverujú. Preverujú len plnenie podmienok pre povolenie samotného zjednodušeného postupu. To značne zjednodušuje prístup hospodárskych subjektov k využívaniu zjednodušených postupov. Zároveň sa znižuje uplatňovanie administratívy na minimálne potrebnú mieru.

 
AEO podľa typu

Typ C, ľahší prístup k zjednodušeným colným postupom, využíva ho: rok 2016 - 43,42 %, 2017 - 53,41 % certifikovaných subjektov (pôvodne 24 %),

Typ S, dosiahnutie súladu s novými požiadavkami na bezpečnosť, využívajú ho: rok 2016 - 7,90 %, 2017 - 5,68 %  certifikovaných subjektov (pôvodne 2 %),  

Typ F, tzv. kombinovaný typ C + S využíva. Kombinovaný typ umožňuje držiteľom využívať úľavy zníženia colných kontrol.  Súčasne zvyšuje bezpečnosť zásielok a tovaru v logistickom reťazci s garanciou dodržiavania bezpečných postupov. Využívajú ho: rok 2016 - 48,68 %, 2017 - 40,91 % certifikovaných subjektov (pôvodne 74 %).

Poznámka: stav za rok 2016 je k 6.6.2016, stav za rok 2017 je k 1.7.2017

Zo štatistických údajov je zrejmé, že po rekodifikácií colných predpisov sa záujem zo strany podnikateľskej sféry sústredil na získanie AEO povolenia typu C, ktorý väčšina subjektov uprednostňuje. Nárast o 10 % v roku 2017 oproti rovnakému obdobiu roka 2016 dokumentuje, že pre firmy je oveľa ťažšie splniť podmienky v časti VI. Bezpečnosť a ochrana. Závisí to však i od úlohy, ktorú žiadateľ v logistickom reťazci ako hlavnú plní a od jeho zámeru a tým ako sa ukazuje  je najmä získanie úľav pri zabezpečení colného dlhu, ľahšie získanie povolení na zjednodušené postupy, v konečnom dôsledku i známka spoľahlivosti a prínos pri získavaní zákaziek pre podnikateľské subjekty.    

Z dvadsiatich najväčších nefinančných firiem na Slovensku je 8 certifikovaných ako AEO, čo je 40 % z celkového počtu udelených povolení AEO k 1.7.2017. Číslo 88 sa javí ako nízke, avšak ak porovnáme ich celkový podiel na zahraničnom obchode Slovenskej republiky, tak ich podiel presahuje 50 % tnú hranicu. Medzi tieto spoločnosti patria Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava, Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom, Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta, PCA Slovakia, s.r.o., Trnava, Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany, Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto, Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, Tesco International Clothing Brand, s.r.o., Bratislava. 

Lehoty k vydaniu AEO certifikátu upravuje čl. 22 ods. 3 CKÚ, pričom lehotu na vydanie rozhodnutia možno predĺžiť najviac o 60 dní podľa čl. 28 DNKCKÚ. Taký prípad by nastal, ak by šlo napríklad o nadnárodné spoločnosti a jednotné povolenie.

Na Slovensku sa prejavuje nedostatočná komunikácia na strane žiadateľa a niektorých regionálnych colných úradov.  Problémom je rozdielne posudzovanie plnenia kritérií, nezohľadňovanie špecifík žiadateľa (napr. z hľadiska jeho hlavnej úlohy v medzinárodnom logistickom reťazci, veľkosti firmy, hlavného predmetu činnosti napr. železničný dopravca). Súčasný stav 88 AEO povolení neodráža na Slovensku reálne možnosti. Dôvodov súčasného stavu je viacero, slabá osveta, nejednotný a často direktívny prístup regionálnych úradov, nesprávne posúdenie konkrétnych skutočností a nakoniec i skostnatelý prístup spočívajúci v neochote akceptovať partnerov z obchodnej sféry ako rovnocenných. V mnohých prípadoch má proces posúdenia plnenia kritérií zo strany regionálnych úradov skôr charakter direktívny namiesto vzájomnej obojstrannej zmysluplnej komunikácie. Regionálne colné úrady majú prehnané požiadavky, nakoniec v kontrolných skupinách sú často mladí colníci, ktorí nemajú ani skúsenosti z praxe a úzkostlivo a prehnane hodnotia bez súvislostí skutočnosti vytrhnuté z kontextu činnosti žiadateľa, čo je skôr na škodu, než v prospech veci. AEO certifikácia je v prvom rade o spolupráci a partnerstve a nie o direktívnom prístupe zo strany colných orgánov.  

Nové colné predpisy účinné od 1.5.2016 konečne aj reálne poskytujú výhody držiteľom štatútu AEO. Najmä však zníženie záruk na 30 %, 50 % alebo až na 0% a to na všetky colné režimy. Držiteľom štatútu AEO  uľahčuje proces dosiahnutia jednotného povolenia zjednodušených postupov. Vtedy sa kritériá pre jeho udelenie považujú za splnené. Pravidlá platné pre AEO zabezpečujú ich harmonizované uplatňovanie v celej Európskej únií. Zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi a transparentnosť v celom procese posudzovania a schvaľovania. Pokyny AEO vysvetľujú v prvej časti koncept schváleného hospodárskeho subjektu na základe prijatých právnych predpisov. Druhá časť pokynov obsahuje dotazník, poskytuje zoznam bodov, ktoré pomáhajú colným orgánom a žiadateľom pri posudzovaní miery plnenia kritérií pre AEO.


Žiadosť o udelenie statusu AEO

Hospodárske subjekty, ktoré chcú žiadať o štatút AEO podávajú žiadosť autorizovanému orgánu. Obvykle ide  o určený colný orgán v krajine, kde má žiadateľ sídlo. Príslušný colný orgán informuje všetky členské štáty.  Zároveň si colné správy Európskej únie vymieňajú informácie a konzultujú konkrétne prípady. Kontaktné miesta v členských štátoch Európske únie. Prehľad vydaných certifikátov SHS vydané v rámci členských štátov Európskej únie.

 

V prvom rade žiadateľ hodnotí sám seba a svoj systém, ktorý ma zavedený cez samo hodnotiaci dotazník. Žiadateľ tak môže odhaliť vlastné rezervy, ak pristupuje k uvádzaniu údajov pravdivo a v súlade s internými a všeobecne záväznými predpismi. Následne by mal posúdiť zistené rezervy a ich dosah na plnenie samotných kritérií. Podaniu žiadosti predchádza prijatie nápravných opatrení. Tak môže dosiahnuť skrátenie lehoty pre vydanie osvedčenia. Okrem dotazníka musia byť predložené povinné prílohy k žiadosti.  V opačnom prípade autorizačný orgán vyzve žiadateľa k doplneniu príloh nevyhnutných k prijatiu žiadosti.

Žiadateľ môže svoju žiadosť sám vziať späť, ak si je vedomý, že nesplní kritériá. Veľmi dôležitá je dôsledná aplikácia vysvetliviek k seba hodnoteniu AEO.

 

Ak napríklad žiadate o certifikát AEO typ F, treba rátať s obdobím prípravnej fázy, kedy sa sústreďujú všetky potrebné podklady. Ak je žiadateľ držiteľom certifikácie ISO (systém riadenia, či bezpečnosti a pod.) alebo certifikácie TAPA a podobne, uľahčí to prípravnú fázu. Významnou mierou prispieva ku skráteniu celého procesu posudzovania a schvaľovania interná a externá komunikácia zainteresovaných pracovníkov. Predpokladom úspechu je určenie zodpovednej kontaktnej osoby. 

Celý projekt zastrešuje u žiadateľa a koordinuje interné postupy a procesy. Každopádne by to mal byť pracovník s vysokým stupňom znalostí interného prostredia firmy. Uviedli sme len niektoré z mnohých faktorov s vplyvom na úspešnú AEO certifikáciu. Získanie AEO certifikátu je známkou kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti článku logistického reťazca. Tovar, za ktorý držiteľ AEO certifikátu zodpovedá je v tých najlepších rukách, nech už plní akúkoľvek úlohu v rámci logistického reťazca.

 

Získame AEO certifikát pre Vašu firmu. Zrealizujeme komplexne celý projekt,  zabezpečíme celý proces pravidelného každoročného monitoringu vo vzťahu k colným orgánom. Vyžiadajte si cenovú ponuku.

Reakcia klienta:

"Spolupráca pri realizácií projektu AEO certifikácie prebiehala na profesionálnej úrovni. AEO certifikácia identifikovala rezervy logistického systému spoločnosti  a pomohla nám získať nových klientov. Sme spoľahlivým a bezpečným partnerom pri preprave tovarov pre našich obchodných partnerov a klientov. Ak by som si mala znova vybrať realizáciu projektu AEO, tak rozhodne by som odporučila práve Vašu spoločnosť."

 

Tím našich odborníkov doposiaľ realizoval komplexne desiatku projektov AEO z doterajších ôsmych desiatok, ktoré boli v Slovenskej republike certifikované. Vo všetkých prípadoch sme pre klienta získali AEO certifikát. Realizovali sme všetky typy C, S aj F. Naše výsledky hovoria za nás.