AEO povolenie 

logo AEO

"Členské štáty môžu udeliť štatút AEO hospodárskym subjektom v súlade čl. 38 Colného kódexu Únie, pričom pre udelenie štatútu je potrebné plniť kritériá podľa čl. 39 Colného kódexu Únie. Pri type AEO typ S a AEO typ F sa vyžaduje plnenie kritérií bezpečnosti a ochrany." 

Štatút AEO udelený jedným členským štátom, je uznávaný ostatnými členskými štátmi Európskej únie. Okrem toho sa takéto schválenie oznamuje na základe uzatvorených zmlúv aj partnerom mimo Európskej únie. Ide o partnerov, ktorí realizujú obdobné bezpečnostné programy v rámci programu SAFE zo strany Svetovej colnej organizácie.

 

AEO povolenie k typu C alebo F (C+S), umožňuje využívať zjednodušené postupy podľa colných predpisov. Colné orgány už samotného žiadateľa ktorý je držiteľom AEO Povolenia nepreverujú. Preverujú len plnenie podmienok pre povolenie samotného zjednodušeného postupu. To značne zjednodušuje prístup hospodárskych subjektov k využívaniu zjednodušených postupov. Zároveň sa znižuje uplatňovanie administratívy na minimálne potrebnú mieru.

 AEO podľa typu povolenia 

Typ C, ľahší prístup k zjednodušeným colným postupom, využíva ho: rok 2016 - 43,42 %, 2017 - 53,41 % certifikovaných subjektov (pôvodne 24 %),

Typ S, dosiahnutie súladu s novými požiadavkami na bezpečnosť, využívajú ho: rok 2016 - 7,90 %, 2017 - 5,68 %  certifikovaných subjektov (pôvodne 2 %),  

Typ F, tzv. kombinovaný typ C + S využíva. Kombinovaný typ umožňuje držiteľom využívať úľavy zníženia colných kontrol.  Súčasne zvyšuje bezpečnosť zásielok a tovaru v logistickom reťazci s garanciou dodržiavania bezpečných postupov. Využívajú ho: rok 2016 - 48,68 %, 2017 - 40,91 % certifikovaných subjektov (pôvodne 74 %).

Poznámka: stav za rok 2016 je k 6.6.2016, stav za rok 2017 je k 1.7.2017, stav za rok 2020 je k 30.10.2020.

Zo štatistických údajov je zrejmé, že po rekodifikácií colných predpisov sa záujem zo strany podnikateľskej sféry sústredil na získanie AEO povolenia typu C, ktorý väčšina subjektov uprednostňuje. Nárast o 10 % v roku 2017 oproti rovnakému obdobiu roka 2016 dokumentuje, že pre firmy je oveľa ťažšie splniť podmienky v časti VI. Bezpečnosť a ochrana. Závisí to však i od úlohy, ktorú žiadateľ v logistickom reťazci ako hlavnú plní a od jeho zámeru a tým ako sa ukazuje  je najmä získanie úľav pri zabezpečení colného dlhu, ľahšie získanie povolení na zjednodušené postupy, v konečnom dôsledku i známka spoľahlivosti a prínos pri získavaní zákaziek pre podnikateľské subjekty.    

Z dvadsiatich najväčších nefinančných firiem na Slovensku je 8 certifikovaných ako AEO, čo je 40 % z celkového počtu udelených povolení AEO k 1.7.2017. Číslo 88 sa javí ako nízke, avšak ak porovnáme ich celkový podiel na zahraničnom obchode Slovenskej republiky, tak ich podiel presahuje 50 % tnú hranicu. Medzi tieto spoločnosti patria Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava, Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom, Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta, PCA Slovakia, s.r.o., Trnava, Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany, Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto, Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, Tesco International Clothing Brand, s.r.o., Bratislava. 

Lehoty k vydaniu AEO certifikátu upravuje čl. 22 ods. 3 CKÚ, pričom lehotu na vydanie rozhodnutia možno predĺžiť najviac o 60 dní podľa čl. 28 DNKCKÚ. Taký prípad by nastal, ak by šlo napríklad o nadnárodné spoločnosti a jednotné povolenie.

Na Slovensku sa prejavuje nedostatočná komunikácia na strane žiadateľa a niektorých regionálnych colných úradov.  Pretrvávajú problémy pri  rozdielnom prístupe k posudzovaniu plnenia kritérií, nezohľadňovanie špecifík žiadateľa (napr. z hľadiska jeho hlavnej úlohy v medzinárodnom logistickom reťazci, veľkosti firmy, hlavného predmetu činnosti napr. železničný dopravca). Súčasný stav 143 (podaných žiadostí) AEO povolení neposkytuje na Slovensku reálny obraz záujmu a dostupnosti, ale na druhej strany i výhod, ktoré majú AEO vyvažovať. Dôvodov tohto stavu je viacero, slabá osveta, nejednotný a v mnohých prípadoch direktívny prístup niektorých regionálnych úradov, nesprávne posúdenie konkrétnych skutočností a nakoniec i skostnatelý prístup colných úradníkov spočívajúci v neochote akceptovať partnerov z obchodnej sféry ako rovnocenných. AEO povolenie je v prvom rade o spolupráci a partnerstve a nie o direktívnom prístupe zo strany colných orgánov.  

Colné predpisy umožňujú využívať v súčasnosti  výhody držiteľom štatútu AEO. Najmä však zníženie záruk na 30 %, 50 % alebo až na 0% a to na všetky colné režimy. Držiteľom štatútu AEO  uľahčuje proces dosiahnutia jednotného povolenia zjednodušených postupov. Vtedy sa kritériá pre jeho udelenie považujú za splnené. Pravidlá platné pre AEO zabezpečujú ich harmonizované uplatňovanie v celej Európskej únií. Stanovujú rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi a transparentnosť v celom procese posudzovania a schvaľovania. Pokyny AEO vysvetľujú v prvej časti koncept schváleného hospodárskeho subjektu na základe prijatých právnych predpisov. Druhá časť pokynov obsahuje dotazník, poskytuje zoznam bodov, ktoré pomáhajú colným orgánom a žiadateľom pri posudzovaní miery plnenia kritérií pre AEO.

Žiadosť o udelenie statusu AEO
 

Hospodárske subjekty, ktoré chcú žiadať o štatút AEO podávajú žiadosť colnému orgánu, ktorý vydáva povolenia AEO. Príslušný colný orgán informuje všetky členské štáty.  Zároveň si colné správy Európskej únie vymieňajú informácie a konzultujú konkrétne prípady. Kontaktné miesta v členských štátoch Európske únie. Prehľad vydaných certifikátov SHS vydané v rámci členských štátov Európskej únie.

V prvom rade žiadateľ hodnotí sám seba a svoj systém, ktorý ma zavedený cez samo hodnotiaci dotazník. Žiadateľ tak môže odhaliť vlastné rezervy, ak pristupuje k uvádzaniu údajov pravdivo a v súlade s internými a všeobecne záväznými predpismi. Následne by mal posúdiť zistené rezervy a ich dosah na plnenie samotných kritérií. Podaniu žiadosti predchádza prijatie nápravných opatrení. Tak môže dosiahnuť skrátenie lehoty pre vydanie povolenia. Okrem dotazníka musia byť predložené povinné prílohy k žiadosti.  V opačnom prípade vydávajúci  orgán vyzve žiadateľa k doplneniu príloh nevyhnutných k prijatiu žiadosti. Žiadateľ môže svoju žiadosť sám vziať späť, ak si je vedomý, že nesplní kritériá. Veľmi dôležitá je dôsledná aplikácia vysvetliviek k seba hodnoteniu AEO.

 

Žiadosť sa podáva od 1.oktobra 2019 výlučne elektronicky na:

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov

Adresa: P.O.BOX 47, 010 08 Žilina

Telefón: + 421 41 5118490, 5118491, 5118492

E-mail: AEO@financnasprava.sk

 

Požiadavky na vytvorenie účtu v portáli eAEO STP (eAEO specific trader portal);: eAEO@financnasprava.sk

Pre správnu funkčnosť odporúčajú orgány Európskej komisie prehliadače Google Chrome alebo Mozilla Firefox. Neodporúča sa prehliadač Internet Explorer, Microsoft Edge, ktoré nezabezpečujú  plnú funkcionalitu. Portál Európskej komisie eAEO STP plne slúži s účinnosťou od od 1.októbra 2019 k elektornickému spôsobu podania žiadosti ako i pre vzájomnú výmenu informácií medzi žiadateľmi a vydávajúcimi colnými orgánmi v členských štátoch Únie.

S účinnosťou od 16.decembra 2019 je plne funkčný i segment portálu eAEO STP, ktorý plní platformu pre výmenu informácií o už vydaných povoleniach a taktiež o všetkých ostatných krokoch v celom schvaľovacom procese a následnom monitoringu (napríklad rozhodnutia, výzvy, podania, oznámenia a podobne).

K vytvoreniu účtu obchodníka a získaniu prihlasovacích prístupových údajov odošlite na Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov nasledujúce údaje:

  • názov a adresa hospodárskeho subjektu, ktorý chce podať žiadosť,
  • typ hospodárskeho subjektu: právnická/fyzická osoba,
  • EORI číslo,
  • meno, priezvisko fyzickej osoby, e-mail, ktorá bude oprávnená komunikovať s colnými orgánmi v systéme eAEO STP (držiteľ účtu)

Pred podaním žiadosti o vydanie povolenia AEO je potrebné absolvovať samohodnotenie (viď. ďalšie informácie o samohodnotiacom dotazníku v bode 1 nižšie) a tiež je potrebné si pripraviť údaje, ktoré sa uvádzajú do: Žiadosť o vydanie povolenia AEO podľa UCC  a súvisiace prílohy.

Povinné údaje/prílohy k žiadosti o vydanie povolenia AEO:

Portál eAEO STP umožní nahranie len jedného dokumentu a to v skomprimovanej forme treba priložiť všetky prílohy takto zbalené vo formáte zip.

Ak, napríklad žiadate o certifikát AEO typ F, treba rátať s obdobím prípravnej fázy, kedy sa sústreďujú všetky potrebné podklady. Ak je žiadateľ držiteľom certifikácie ISO (systém riadenia, či bezpečnosti a pod.) alebo certifikácie TAPA a podobne, uľahčí to prípravnú fázu. Významnou mierou prispieva ku skráteniu celého procesu posudzovania a schvaľovania interná a externá komunikácia zainteresovaných pracovníkov. Predpokladom úspechu je určenie zodpovedných osôb v spoločnosti žiadateľa: a to kontaktnej osoby pre bezpečnosť a ochranu a pre komunikáciu s vydávajúcim colným orgánom. 

Celý projekt u žiadateľa zastrešujú práve zodpovedné osoby a koordinujú interné postupy a procesy. Každopádne by to mali byť pracovníci s vysokým stupňom znalostí interného prostredia firmy. Uviedli sme len niektoré z mnohých faktorov s vplyvom na úspešnú AEO certifikáciu. Získanie AEO povolenia  je známkou kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti článku logistického reťazca. Tovar, za ktorý držiteľ AEO povolenia zodpovedá je v tých najlepších rukách, nech už plní akúkoľvek úlohu v rámci logistického reťazca.

 

Získame AEO povolenie pre Vašu firmu. Zrealizujeme komplexne celý projekt,  zabezpečíme celý proces pravidelného každoročného monitoringu vo vzťahu k colným orgánom. Vyžiadajte si cenovú ponuku.

Reakcia klienta:

"Spolupráca pri realizácií projektu AEO povolenia prebiehala na profesionálnej úrovni. Audit AEO identifikoval rezervy logistického systému spoločnosti  a pomohla nám získať nových klientov. Sme spoľahlivým a bezpečným partnerom pri preprave tovarov pre našich obchodných partnerov a klientov. Ak, by som si mala znova vybrať realizáciu projektu AEO, tak rozhodne by som odporučila práve Vašu spoločnosť."

 

Tím našich odborníkov doposiaľ realizoval komplexne desiatku projektov AEO z doterajších ôsmych desiatok, ktoré boli v Slovenskej republike vydané. Vo všetkých prípadoch sme pre klienta získali AEO povolenie. Realizovali sme všetky typy C, S aj F. Naše výsledky hovoria za nás.