Colné semináre

Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 - 1. časť

Úvodný seminár venovaný aktuálnemu stavu príprav na zavedenie Colného kódexu Únie do praxe po 1. máji 2016. Odborný lektor s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v danej oblasti vysvetlí najdôležitejšie zmeny v colných predpisoch a postupnosť ich nasadzovania do praxe. Účastníci dostanú autorsky spracovaný materiál s najdôležitejšími zmenami.  Oboznámime účastníkov so zásadnými zmenami v colných predpisoch Únie. Vysvetlíme praktický význam a dosah zmien...

Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 - 2.časť

Seminár nadväzuje na úvodnú  1.časť, je venovaný podrobnejším zmenám  v  aktuálnom stave príprav na zavedenie Colného kódexu Únie do praxe po 1. máji 2016. Odborný lektor s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v danej oblasti vysvetlí najdôležitejšie zmeny a postupnosť ich nasadzovania do praxe. Účastníci dostanú autorsky spracovaný materiál.   Oboznámime účastníkov, ktorí absovovali náš úvodný seminár s podrobnejšími zmenami v colných...

ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, začiatočníkov a mierne pokročilých, o prácu vo funkcií colného deklaranta.  V rámci kurzu naši odborní lektori pripravia absolventov k zodpovednému výkonu funkcie colného deklaranta. Naučíte sa postupovať v súlade s platnou colnou legislatívou, získate prehľad a orientáciu v colných predpisoch, ich štruktúre, zoznámime Vás s aktuálnymi i pripravovanými zmenami, oboznámite a naučíte uplatňovať colné formality v colnom konaní pri dovoze,...

COLNÁ PROBLEMATIKA PRE LOGISTIKU

Colné predpisy, zhraničný obchod a logistika sú veľmi úzko previazané a aj preto máme v ponuke veľmi obľúbený tradičný odborný seminár so širším záberom. Určený je najmä zasielateľom a pracovníkom logistiky. Potrebné znalosti si nájdu tiež iní záujemci. Zameranie seminára je sústredené na znalosť colných formalít a postupov, ich zladenie s firemnou logistikou. Efektívne vybavenie zásielok bez omeškania, získanie prehľadu, orientácie v spleti colných predpisov v nadväznosti na logistické...

INTRASTAT 2016 viac než len štatistika

Jednodňový seminár k pravidlám podľa platnej legislatívy EÚ a SR v súlade so zmenami po 1.1.2016. Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní. v súlade so znením ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 540/2011 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien a doplnení.  To sa týka vykazovania transakcii v rámci...

PREFERENČNÝ PÔVOD V MEDZINÁRODNOM OBCHODE

Jednodňový odborný seminár, ktorým Vás prevedieme krok za krokom celou problematikou preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučíme Vás postupy pri vydávaní, zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a niektorými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Aké sú...

COLNÉ KONANIE PRI DOVOZE A VÝVOZE

Splnenie colných formalít je predpoklad úspešnej obchodnej transakacie. Zvládnutie všetkých formalít predpokladá ich znalosť a pravidelné vzdelávanie pracovníkov v tejto oblasti. Colné konanie v dovoze a vývoze Vám predstavíme komplexne v súlade s colnými predpismi, vysvetlíme Vám súvislosti s uvedením príkladov z aplikačnej colnej praxe. Seminár odporúčame a je vhodný pre pracovníkov colnej deklarácie, začiatočníkov, či disponentov, ktorí komunikujú pri príprave a spracovaní dokladov. V cene...

INCOTERMS 2010 pre uľahčenie obchodu

Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2010 sú určené pre uľahčenie medzinárodného obchodu ako štandardné obchodné podmienky zoradené do jedenástich doložiek. Súčasne s novými pravidlami INCOTERMS 2010, ktoré sa používajú od 1.1.2011 sa môžu používať aj ich pôvodné znenie v úprave INCOTERMS 2000. Treba zdôrazniť, že dodacie podmienky riešia prechod nákladov a rizík zo straty a poškodenia tovaru počas prerpavy z predávajúceho na kupujúceho. Počas seminára sa venujeme všetkým doložkám s...

COLNOTARIFNÉ ZATRIEDENIE A PÔVOD TOVARU

Jednodňový špecializovaný seminár venovaný problematike colnotarifného zatriedenia tovaru a oblasti pôvodu tovaru, ktoré sú úzko previazané. Schopnosť správne zatriediť tovar do podpoložky colného sadzobníka znamená elimináciu incidentov.  Správne colnotarifné zatriedenie tovaru má vplyv na efektívny priebeh obchodu vrátane zabezpečenia logistiky pre dodanie tovaru s bezproblémovým colným konaním. Pôvod tovaru má priamy vplyv na konečnú cenu tovarov a ich...

PÔVOD TOVARU A PRAVIDLÁ PÔVODU

Pôvod tovaru tvorí jeden z troch hlavných pilierov colného konania. Uplatňovanie pravidiel pôvodu tovaru je nesmierne dôležité a patrí k najnáročnejším discíplínam v rámci colnej problematiky. Podstatou je najmä preferenčný pôvod, autonómne a zmluvné opatrenia, druhy osvedčení a spôsob preukazovanie pôvodu, či kumulácia pôvodu v rámci výrobných procesov vo viacerých krajinách. Absolvovaním tohto odborného seminára získate prehľad o fungovaní a aplikácii pravidiel pôvodu. V cene: študijný...

OPRAVY A ZMENY COLNÝCH VYHLÁSENÍ

Dozviete sa kedy ste povinní vykonať opravu alebo zmenu colného vyhlásenia tak, aby ste ich vykonali v súlade s platnou legislatívou. To Vám vysvetlíme v súvislostiach a zasvätíme Vás tiež do zákulisia colného konania, dozviete sa viac o zodpovednosti, právach ale aj povinnostiach colného deklaranta, teiž o spôsoboch vykonávania opráv. Ako si treba plniť oznamovaciu povinnosť v súlade so zákonom, či už pri priamom a nepriamom zastúpení a oveľa viac sa dozviete v rámci tohto špecificky...

AKTUÁLNE ZMENY COLNÝCH PREDPISOV OD 1.5.2016

Jednodňový seminár venovaný aktuálnym zmenám komunitárnych i národných colných predpisov, ktoré budú účinné od 1.5.2016. Všetci účastníci dostanú znenie colných predpisov v elektronickej forme v jednom komplexnom balíku. Oboznámime účastníkov s očakávanými zmenami v komunitárnej a národnej legislatíve v oblasti colníctva. Vysvetlíme praktický význam a dosah zmien na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu. Získate poznatky na základe ktorých budete schopní pristúpiť k zmenám v...

PRÁVA A POVINNOSTI DEKLARANTA V COLNOM KONANÍ

Jednodňový seminár venovaný colnému konaniu, ale najmä orientácii colných dekalrantov vo svojich právach a povinnostiach. čo všetko s nimi súvisí a čo a ako sa aplikuje na pri začatí, v priebehu,  a pri ukončení colného konania a aby ste dosiahli požadovaný vyýsledok, ako aj lehoty a úkony, ktoré treba aplikovať, to všetko a ešte oveľa viac Vám z aplikačnej praxe vysvetlia naši odborní lektori počas toho odborného seminára. Čakajú Vás príklady z praxe, to všetko s dôrazom na práva a...

AEO CERTIFIKÁCIA - SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT

Sschválený hospodársky subjekt / Authorized economic operator je v súčasnosti nevyhnutná súčasť moderného a úspešného operátora v logistike. Bez ohľadu na úlohu v akej vystupuje v rámci logistického reťazca. Jednodňový seminár zameraný na zvládnutie certifikačného procesu a splnenie kritérií, realizáciu fáz projektu, pripravu podkladov, spracovanie príloh k žiadosti, vyplnenie samohodnotiaceho dotazníka. Podmienky získania certifikátu, kto môže byť žiadateľom o AEO certifikáciu, význam a...

SEMINÁR PRE POKROČILÝCH DEKLARANTOV

Jednodňový seminár zameraný na preškolenie colných deklarantov, pracovníkov logistiky, nákupu z aktuálne platnej právnej úpravy a postupov. Oboznámime Vás tiež s poslednými zmenami v colnej legislatíve a postupoch, upozorníme Vás na pripravované zmeny. Absolvovanie tohto odborného seminára je vhodné najmä pre minimálne stredne pokročilých pracovníkov a vyššie. Rovnako jeho absolvovanie odporúčame manažérom k dosiahnutiu efektívnejšieho riadenia činnosti colnej deklarácie pri vybavovaní zásielok...

COLNÝ AUDIT - OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VO FIRME

Seminár je určený pre firmy, ktoré obchodujú s tretími krajinami mimo Európskej únie. Odporúčem pre hospodárske subjekty, ak ich obchod súvisí bezprostredne najmä s dovozom tovaru, na ktorý je (vzhľadom na jeho riziká) sústredený aj výkon následných kontrol orgánmi Finančnej správy v oblasti colníctva po prepustení tovaru - colný audit. Dozviete sa, aké máte práva a povinnosti počas colného auditu, naučíme Vás uplatniť ich v praxi. Predchádzajte dôsledkom sankcií, pripravte sa vopred na...

DPH PRI DOVOZE - COLNÝ REŽIM 42 00

Jednodňový seminár zameraný na problematiku DPH pri dovoze tovaru, objasní aktuálne zmeny v zákone o DPH. Vysvetlíme a naušíme Vás sa správne rozhodnúť pre vhodné a správne využitie colného režimu voľný obeh s oslobodením od DPH (colný režim 42 00). Naučíme Vás orientoavť sa v spleti colných a daňových predpisov. Praktické a užitočné informácie o aplikácií predpisov v praxi, výhody a nevýhody, ako eliminovať možné riziká. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

DOHOVOR TIR a KARNET TIR

Použitie karnetu TIR pri preprave tovaru najmä do štátov Ázie, Stredného východu, Západného Balkánu. Aplikácia Dohovoru TIR dopravcami, deklarantmi a operátormi v logistike, poznatky a skúsenosti, príklady a prípady porušenia podmienok, straty, či mimoriadnych udalostí a ich reišenie. Zaobstaranie, distribúcia, vyplňovanie, záručný systém, reklamačné konanie a iné praktické príklady riešení priamo z praxe. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

COLNÉ SKLADY A COLNÉ USKLADNENIE

Jednodňový seminár k problematike colných skladov. Od zriadenia colného skladu, cez uplatňovanie povolenia a zjednodušných postupov až po nastavenie systému preclievania tovaru pri dovoze na colný sklad, vývoze z colného skladu, ale i vedení evidencie, dodržiavaní podmienok, komunikácií s colnými orgánmi a veľa ďalších prospešných informácií a zručností. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.   Prevádzkovanie colných skladov.pdf

VŠEOBECNÝ SYSTÉM PREFERENCIÍ (GSP)

Jednodňový seminár venovaný všeobecnému systému preferencií (GSP) je zameraný na zmeny po vykonaní jeho reformy a pravidelnú aktualizáciu fungovania celého systému. Všeobecný systém preferencií je začlenený do preferenčného systému pôvodu tovaru v rámci Európskej únie ako súčassť autonómnych opatrení, ktorými krajiny Európskej únie prispievajú k podpore najmenej rozvinutých a rozvojových krajín sveta. Zásadné zmeny systému GSP sa uplatňujú s účinnosťou od 1.1.2014 pri dovoze tovarov na trh...

KONTROLA EXPORTU POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Seminár zameraný na  položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie), ktoré sa môžu využívať tak v civilnej ako i vojenskej výrobe. Tieto tovary podliehajú efektívnej kontrole pri exporte z Európskej únie. Európska únia zabezpečuje dodržiavanie medzinárodných záväzkov. Naučíme Vás všetko o systéme spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky, ktorou si kompetentné orgány vynucujú a monitorujú v členských štátoch  pohyb  položiek s dvojakým použitím....

DOHOVOR CMR A NÁKLADNÝ LIST CMR

Vyplňovanie, používanie medzinárodného nákladného listu CMR pri preprave tovaru v cestnej nákladnej doprave. Predmetom seminára je aplikácia Dohovoru CMR v praxi. Ozrejmíme vystavovanie nákladného listu CMR, od momentu uzavretia prepravnej zmluvy, cez zodpovednosť, práva a povinnosti, dopravcu, prepravcu, odosielateľa, či stratu a poškodenie tovaru v zásielke. V súvislosti s tým Vám posyktneme veľa iných užitočných a potrebných informácii a poznatkov z oblasti preprvy tovaru po ceste. V cene:...

SUBJEKTÍVNE/OBJEKTÍVNE CHYBY DEKLARANTA V COLNOM KONANÍ

V colnom konaní sa obvykle vyskytujú i pochybenia zo strany účastníkov konania. Najdôležitejším je osoba deklaranta, ktorý komunikuje s colnými orgánmi a znáša i dôsledky vlastných chýb (i v prípade priameho zastúpenia), či už boli objektívne zavinené alebo nastali v dôsledku subjektívneho zavinenia konkrétnej osoby. Seminár nastavuje zrkadlo deklarantom na príkladoch priamo z praxe prezentuje vznik chýb, postupnosť a následky pre deklaranta. Dôležitá zostáva skutočnosť, že Vás naučíme ako sa...

COLNÝ KONZULTAČNÝ SEMINÁR

V rámci toho praktického seminára môžete konzultovať aktuálne problémy praxe z mnohých oblastí colnej problematiky. Predídete komplikovanému zisťovaniu a zdĺhavému procesu hľadania riešení. Sme flexibilní pri príprave obsahovej náplne na mieru presne podľa Vašich potrieb, vyberiete si vhodný termín, s prípadným rozdelením na skupiny (cez víkendy, či počas celozávodnej dovolenky). Výhodou je možnosť, že prídeme priamo ku Vám (INTERNÁ FORMA po dohode) a poskytneme RIEŠENIA PRE VÁS, pre...

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

Osobitné colné režimy sa využívajú najmä z dôvodu ich prínosov v rôznej forme a to podľa konkrétneho účelu použitia tovaru a zámeru žiadateľa. Všetky podliehajú predchádzajúcemu povoleniu ich použitia zo strany colných orgánov. Je potrebné podať žiadosť v predpísanej forme, splniť podmienky, doložiť prílohy, ale to už je predmetom samotného seminára, ktorý osvetlí výhody osobitných režimov, ich podstatu, využitie v praxi na príkladoch a samozrejme niektoré ich špecifiká. Sú administratívne,...

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY PRI DOVOZE, VÝVOZE, TRANZITE

Kedy, prečo a akým spôsobom využívať zjednodušené postupy? Že netušíte ako a prečo? Zjednodušené postupy ako nástroj na odbúranie časovej a administratívnej náročnosti colného konania poskytujú nezávislosť od úradných hodín colného úradu, oslobodenie od povinnosti fyzického predkladania tovaru colnému úradu a tiež iné výhody. Podmienky uplatňovania a získania povolenia, správne uplatňovanie zjednodušených postupov (Miestne colné konanie, zjednodušené colné vyhlásenie, sxhválený príjemca,...

COLNÝ AUDIT NA COLNÚ HODNOTU

Colná hodnota je jedným z troch hlavných pilierov colného konania. Správna suma cla a daní závisí od správnosti údajov o colnej hodnote. Naučíme Vás aké náklady v akých prípadoch a podľa druhu dopravy a obchodnej transakcie započítať do colnej hodnoty. Nevystavujte sa hrozbe odhalenia nesprávnych postupov v rámci colného auditu zo strany colných orgánov, predchádzajte rizikám uvalenia sankcií a pripravte Vašich pracovníkov, aby aplikovali správne postupy pri platnej úprave vo vzťahu k colnej...

Záznamy: 1 - 27 zo 27