Zastúpenie v správnom konaní

zastupenie v konaniach C&D ServicesBez nutnosti osobnej účasti. Plnomocenstvo Vám zašleme k podpisu a Vy:    

 • ušetríte prostriedky,  čas,  
 • riešenie incidentov, problematických prípadov zariadime my, ,
 • autonómne konáme vo vzťahu k colným orgánom a správcovi dane (spotrebné dane), 
 • realizujeme potrebné opatrenia pri porušení colných predpisov, daňových predpisov,
 • obhájime záujmy klienta, poskytneme právny servis v colnej a daňovej oblasti. Kontaktuje nás TU 

 

Elektronická komunikácia a JCD Win

K efektívnemu colnému konaniu je nevyhnutné komunikovať s colnými orgánmi a správcom dane elektronicky. Splníme potrebné formality podľa platnej legislatívy. Dodáme, inštalujeme autorizovaný colný software za výhodných podmienok. Nastavíme a odporučíme optimálne riešenie v rámci bezplatnej konzultácie. Zaškolíme pracovníkov k vyplňovaniu colných vyhlásení a k obsluhe programu. Kontaktuje nás TU

 • plnomocenstvo k zastupovaniu,
 • spracovanie žiadostí a podkladov,
 • zabezpečíme zaručený elektronický podpis, 
 • uzavrieme zmluvu s Finančným riaditeľstvom SR, 
 • inštalujeme colný software JCD Win, nastavíme a odskúšame priebeh EKR,
 • zaškolíme potrebný počet pracovníkov.

 

Ochrana práv

Zabezpečíme správne uplatňovanie colných predpisov, daňových predpisov. Ochránime Vaše podnikanie pred nepriaznivými dôsledkami rozhodnutí colných orgánov alebo správcu dane. Podnikneme kroky k ochrane Vašich záujmov a podnikania. Týka sa to najmä týchto oblastí: 

 • colné predpisy, daňové predpisy,
 • colné režimy, colné konanie,
 • uplatňovanie práv účastníkov colného, správneho a daňového konania,
 • plnenie povinnosti deklaranta,
 • využitie práva na odvolanie,  
 • účinná argumentácia pri riešení prípadu,
 • včasné procesné úkony, dodržanie zákonných lehôt,
 • eliminácia porušovania colných predpisov, daňových predpisov pri plnení formalít. Kontaktuje nás TU

 

Netarifné opatrenia

Zákazy a obmedzenia patria medzi netarifné opatrenia. Predstavujú prekážky a skryté náklady k realizácií zahraničnoobchodných transakcií. Ide o nepriame bariéry, o dôvod viac pre ich správnu identifikáciu. Brzdia a eliminujú rozvoj obchodu. Sú súčasťou nástrojov colnej politiky Európskej únie i tretích krajín. Buďte pripravení a eliminujete nepriaznivé dôsledky netarifných opatrení. Prispejeme k eliminácií negatívnych dôsledkov na Vaše podnikanie. Kontaktuje nás TU

 • identifikácia obmedzení a zákazov k tovarom a produktom,
 • splnenie predpísaných formalít v rámci netarifných opatrení,
 • taxatívne určenie pre optimalizáciu postupov,
 • vypracovanie analýz s identifikovaním rezerv v procesoch a postupoch,
 • návrh riešení so zavedením ich aplikácie do praxe.
 
Právo na odvolanie

Nie ste spokojní s rozhodnutím colných orgánov alebo správcu dane? Máte pocit, že uložená sankcia ako neprimeraná? Cítite sa byť v práve? Pomôžeme Vám s uplatnením práva sa odvolať. Príprava, spracovanie podkladov, iniciovanie podaní  v zákonných lehotách podľa miestnej, či vecnej príslušnosti. Poskytneme RIEŠENIE PRE VÁS.  Ušetríte prostriedky, stres pri komunikácií s úradmi, efektívne Vás zastúpime.  Kontaktuje nás TU

 • od začatia po ukončenie správneho konania,
 • uplatnenie práva, správne plnenie povinností,
 • včasné a správne procesné úkony a postupy,
 • dodržanie zákonných lehôt,
 • navrhneme opatrenia, nastavíme Váš systém preventívne, 
 • ochrana pred sankciami za porušovanie colných predpisov,
 • spracujeme odvolacie podanie,  
 • zastúpenie v odvolacom konaní.

 

Colný software, elektronická komunikácia

K efektívnemu colnému konaniu je nevyhnutné komunikovať s colnými orgánmi a správcom dane elektronicky. Splníme potrebné formality podľa platnej legislatívy. Dodáme, inštalujeme autorizovaný colný software za výhodných podmienok. Nastavíme a odporučíme optimálne riešenie v rámci bezplatnej konzultácie. Zaškolíme pracovníkov k vyplňovaniu colných vyhlásení a k obsluhe programu. Kontaktuje nás TU

 • plnomocenstvo k zastupovaniu,
 • spracovanie žiadostí a podkladov,
 • zabezpečíme zaručený elektronický podpis, 
 • uzavrieme zmluvu s Finančným riaditeľstvom SR, 
 • inštalujeme colný software, nastavíme a odskúšame priebeh EKR,
 • zaškolíme potrebný počet pracovníkov.